Декларация за поверителност

Настоящата Декларация за поверителност се отнася до Вашите личните данни, които bezcigari.bg събира с цел да Ви предостави услуги съгласно предмета на дейност на Организацията.
Прилагаме политика за защита на личните данни както за данни, събирани от Вас чрез форми на хартия, попълнени лично от Вас или от наш представител, чрез и-мейл кореспонденция, сключване на договор или други позволени от закона методи за събиране на лични данни, така и към данните събирани в Интернет пространството чрез Интернет сайта ни www.bezcigari.bg.
Чрез тази декларация Ви информираме за нашите практики, които прилагаме при защитата на данните Ви, за Вашите права, които имате относно събраните лични данни за Вас чрез нашия Интернет сайт и/или събрани от нас чрез други споменати по-горе методи.
Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас.

Обща информация

При събирането и обработването на Вашите лични данни, bezcigari.bg се подчинява на редица закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени. Относимата нормативна уредба включва, но не се ограничава до Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 679/2016), Закона за защита на личните данни и др. нормативни актове, както и издадените въз основа на тях подзаконови нормативни актове.

1. Какви лични данни събираме от Вас

В по-голямата част от случаите събираме данни от Вас, които са изрично посочени в закона или такива, които са необходими за сключването на определен договор с Вас.
Ще Ви информираме по ясен и прозрачен начин в случай, че се налага да събираме от Вас лични данни, които не са изрично посочени в закона като задължителни, но нашата Организация намери за необходимо и/или има легитимен интерес от тяхното събиране или е необходимо да защитим Ваши жизненоважни интереси.
Категориите лични данни, които използваме са: обикновени лични данни, специални категории данни, данни, свързани с присъди и нарушения и др. Такива данни могат да бъдат например имена на представляващите компаниите или имена на колеги от съответните компании, с които общуваме ежедневно, както и техните данни за контакт, адрес или имена на служители от съответните компании и много други.

3. Бисквитки и други пасивни технологии

Организацията използва „бисквитки“ и други технологии за проследяване, които събират информация, от Вас при взаимодействие с нашия сайт. Нашият сайт предлага функционалности и инструменти, които са на разположение само при използване на някои от видовете бисквитки.
Винаги е възможно да блокирате, изтриете или деактивирате тези бисквитки. Видовете бисквитки, които се използват са: сесийни бисквитки, постоянни бисквитки и бисквитки от доставчици на външни услуги.
Подробна информация за политиката на организацията за бисквитките може да прочетете на следния линк: Политика за бисквитките

4. Данни, събирани от други източници

Възможно е да събираме информация за Вас от други законни източници с цел да Ви предоставим качествено нашите услуги.
Такива източници са информация от наши партньори (в случай, че Вие сте се съгласили), публично достъпна информация.

Тази информация включва:
- данни за осъществяване на контакт с Вас;
- публично достъпна информация с данни за лицата, представляващи Вашата организация.

Друга публично достъпна информация събираме само, след като имаме изричната декларация на лицето, което ги споделя с нас, че Вие сте се съгласили да бъдат споделяни с нас.
Когато осъществим контакт с Вас, ще Ви кажем откъде имаме Вашите лични данни, в случай че не сме ги събрали ние лично от Вас.

5. Защо събираме личните данни и за какво ги използваме

Събираме Вашите лични данни във връзка с предоставяне на услугите ни към Вас, както и във връзка с ползваните от Организацията ни услуги, предоставяни от Вашата организация или лично от Вас. В по-голямата си част събираме лични данни от Вас, които да ни позволят да Ви идентифицираме и в случай на нужда да се свържем с Вас.

6. Вашето съгласие и нашият легитимен интерес

Извън случаите, в които събираме личните данни въз основа на закон, договор, легитимен интерес или да защитим Вашите жизненоважни интереси, ще поискаме Вашето съгласие.
Ще използваме личните Ви данни само след Вашето изрично съгласие за конкретната цел.
Имате право, ако на по-късен етап размислите, да оттеглите съгласието си.

В случаите, в които се наложи събиране на Ваши лични данни от Вас поради наш легитимен интерес или да запазим Вашите жизненоважни интереси, ще Ви информираме своевременно, както и ще Ви разясним правата Ви.
Имате право да възразявате срещу това да събираме Ваши лични данни, ако смятате че нямаме легитимен интерес да ги събираме. Ще предприемем допълнителни мерки, както ще Ви предоставим допълнителна информация и нашите мотиви в срок не по-дълъг от 1 месец от Вашето искане.

7. Разкриване на Ваши данни пред трети лица

bezcigari.bg разкрива Вашите лични данни:
- само пред държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;
- на лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за изграждане на мрежата на Организацията, в това число и мрежата от видеокамери; на лица, извършващи услуги в различни сфери.

bezcigari.bg взема мерки и се задължава всички тези лица да прилагат същата защита към Вашите лични данни, както нашите собствени служители и да спазват Политиката на Организацията за защита на личните данни.

8. Мерки за защита

bezcigari.bg събира, обработва и съхранява личните данни при спазване на всички законови изисквания и прилагайки адекватни технически и организационни мерки за сигурност.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, използваме където е необходимо и допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

9. Период (срок), в който съхраняваме личните Ви данни.

Вашите лични данни се съхраняват от bezcigari.bg за срока, определен в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани.

В случаи на липса на такъв законен срок, bezcigari.bg приема, че ще съхранява Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество, както и нормално развитие на партньорските ни взаимоотношения.

Целта ни е съхраняването на личните Ви данни да изискват минимални действия от Ваша страна по пререгистрации или повторно предоставяне на данни.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

10. Вашето право на достъп и получаване на информация

Имате право да поискате достъп до Вашите лични данни по всяко време.
Имате право да знаете какви лични данни обработваме за Вас и за какво ги използваме, как ги съхраняваме. За да упражните правото Ви на достъп, изпратете ни искане за достъп.
В редките случаи, в които не можем да осигурим достъп до личните Ви данни в срок не по-дълъг от 1 месец, ще Ви посочим причините.

11. Вашето право на корекция

Също така, имате право да поискате bezcigari.bg да коригира всякакви неточности в личните Ви данни.
Искането за достъп или актуализиране на личните Ви данни може да изпратите на имейл адрес: info@bezcigari.bg

12. Други Ваши права

Извън гореизброените права имате право да поискате:
- да бъдат изтрити Вашите лични данни;
- да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни за определен период от време;
- да възразите срещу обработването;
- преносимост на данните.
Изброените права зависят от конкретната причина, поради която обработваме Вашите лични данни.
В някои от случаите ние сме задължени по закон да съхраним Вашите лични данни. В тези случай няма да е възможно да изтрием от нашите системи Вашите лични данни.

Обърнете се към нашите служители, в случай че имате въпроси.
Нашите служители;
- ще Ви съдействат при упражняването на Вашите права;
- ще Ви информират допълнително за всяко едно Ваше право.

Стремим се винаги да удовлетворим исканията Ви, когато тези искания са допустими и основателни както и да Ви дадем отговор в законоустановения срок.

В редки случаи, може да се наложи да удължим този срок, но с не повече от допустимия и максимално разрешен срок по закон.

13. Право на жалба

В случай че сметнете, че нарушаваме Вашите права, може да се свържете с нас, за да проверим въпроса.
Нашето Длъжностното лице по защита на данните е на Ваше разположение на и-мейл: info@bezcigari.bg
Също така имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни.

14. Актуализация/обновяване

Настоящата декларацията се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени (в случай на необходимост).

Дата на последната й актуализация – 22.02.2021 г.

Без Цигари © www.bezcigari.bg Всички права запазени
 
 
Мнението ти е записано! Благодаря ти!
Съжалявам, възникна грешка и мнението ти не е записано. Моля, опитай отново!